Algemene voorwaarden

VAN: VAN DEN HOVEN KUNSTSTOFTECHNIEK B.V.

Download de algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Gebruiker: Van den Hoven Kunststoftechniek B.V., de gebruiker van de algemene voorwaarden;
Opdrachtgever/koper: de wederpartij van gebruiker;
Opdracht/overeenkomst: de tussen gebruiker en opdrachtgever/koper gesloten overeenkomst;

Artikel 2 Algemeen

2.1 Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over opdrachtgever, dient tevens koper gelezen te worden;
2.2 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere opdracht, aanbieding en overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;
2.3 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan gebruiker van de diensten van derden gebruik maakt;
2.4 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
2.5 De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen;
2.6 Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen;

Artikel 3 Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd;
3.2 Overeenkomsten waarbij gebruiker partij is, gelden eerst als gesloten:

a) na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgestelde overeenkomst of ingevuld formulier en wel vanaf de dag van ondertekening, dan wel;
b) na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van een door gebruiker gedaan aanbod;
c) bij gebreke daarvan, door de overhandiging door opdrachtgever aan gebruiker van de aan te leveren zaken;

3.3 Gebruiker behoudt het recht voor een opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren;
3.4 Indien de aanvaarding door opdrachtgever afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft;
3.5 De door gebruiker opgegeven levertijden zijn indicatief en geven opdrachtgever bij overschrijding geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;
3.6 De prijzen in de genoemde aanbiedingen zijn in euro’s exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief opslag-, verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld;
3.7 Indien gebruiker voor verzending van de gekochte zaken zorgdraagt brengt gebruiker steeds de transport- en verpakkingskosten bij opdrachtgever afzonderlijk in rekening;
3.8 Indien geleverd wordt onder rembours, brengt gebruiker steeds rembourskosten in rekening bij opdrachtgever;
3.9 Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;
3.10 Indien gebruiker met opdrachtgever meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard;
3.11 Aanbiedingen of offertes gelden niet voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 Aanlevering

4.1 Gebruiker is gerechtigd om in het kader van de verstrekte opdracht over het aangeleverde te beschikken als ware dit haar eigendom;
4.2 De door opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, geleverde materialen en gegevens worden voor de opdracht aangewend en afdoende opgeslagen;
4.3 De zaken worden bij de fabriek van gebruiker aangeleverd, tenzij partijen anders zijn overeengekomen;
4.4 Gebruiker zal aan opdrachtgever tijdig kenbaar maken in welke hoeveelheden opdrachtgever de te be- of verwerken zaken moet aanleveren. Eén en ander zal afhankelijk zijn van de bij gebruiker aanwezige opslagcapaciteit;
4.5 Gebruiker is gerechtigd om zaken te weigeren die naar haar oordeel gevaar of schade voor personen, goederen, terrein of opslagruimte, dan wel ernstige milieuhinder kunnen opleveren, ook indien reeds een overeenkomst met betrekking tot die zaken tot stand is
gekomen, zonder ten gevolge van die weigering aangesproken te kunnen worden tot vergoeding van kosten of schade van opdrachtgever;
4.6 Met betrekking tot zaken die zich bij aanlevering in beschadigde of gebrekkige toestand bevinden, heeft gebruiker het recht maar niet de plicht om voor rekening en risico van opdrachtgever diens belangen te behartigen en herstelmaatregelen te treffen. Op de wijze waarop gebruiker één en ander heeft uitgevoerd, kan opdrachtgever tegenover gebruiker geen rechten ontlenen;
4.7 Gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens opdrachtgever ten aanzien van de hoedanigheid, samenstelling, zuiverheid en hoeveelheid van de zaken bij aanlevering;
4.8 Gebruiker heeft recht op schadevergoeding en/of vergoeding van winstderving en/of andere kosten en verliezen die worden veroorzaakt door het feit dat ter be- en verwerking aangeboden zaken niet op de daartoe vastgestelde tijd zijn aangekomen;
4.9 Het moment van aanlevering wordt door gebruiker bepaald. Afspraken omtrent aanlevertijden kunnen slechts bij benadering worden gemaakt en gebruiker verliest daarmee niet het recht het tijdstip van aanlevering eerder of later in de tijd te situeren dan aanvankelijk afgesproken was;
4.10 Gebruiker is niet aansprakelijk voor kosten die aan de zijde van opdrachtgever ontstaan, doordat het vastgestelde moment van aanlevering wordt vervroegd of vertraagd.

Artikel 5 Oplevering

5.1 Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven leveringstijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtgever gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen;
5.2 Gebruiker heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden uitgevoerd, indien door overmacht, door voor rekening van opdrachtgever komende omstandigheden, of door wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering niet van gebruiker kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt uitgevoerd;
5.3 Indien gebruiker gegevens behoeft van opdrachtgever in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat opdrachtgever deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld;
5.4 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor gebruiker voortvloeiende schade en kosten door opdrachtgever te worden vergoed;
5.5 Levering van zaken geschiedt af adres gebruiker, tenzij anders overeengekomen;
5.6 Opdrachtgever dient de zaken direct na gereedkoming af te nemen respectievelijk in ontvangst te nemen. Wanneer de zaken voor opdrachtgever beschikbaar zijn of ter aflevering bij opdrachtgever worden aangeboden, doch niet door opdrachtgever worden afgenomen om wat voor reden dan ook, vindt levering plaats door een schriftelijke mededeling van gebruiker;
5.7 Indien opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van opdrachtgever;
5.8 Gebruiker heeft recht op schadevergoeding en/of vergoeding van winstderving en/of andere kosten en verliezen ten gevolge van het niet tijdig ophalen van de gefabriceerde zaken;
5.9 Indien de zaken worden afgeleverd, is gebruiker gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen;

Artikel 6 Controle van de producten

6.1 Voor alle ter be- en verwerking aangeboden zaken verstrekt opdrachtgever schriftelijk informatie betreffende de aard, soort, kwaliteit, samenstelling, temperatuur, gewicht, volume, waarde, herkomst, oorsprong, gevarenklasse van deze zaken en voorts alle andere eigenschappen en bijzonderheden waarvan kennisname voor gebruiker van belang is;
6.2 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor de onjuistheid van en/of de gevolgen die voortvloeien uit de door opdrachtgever gegeven omschrijving van zaken;
6.3 Gebruiker is gerechtigd om na controle de zaken te weigeren indien deze niet aan de omschrijving van opdrachtgever en/of de door gebruiker gehanteerde voorwaarden beantwoorden, onverminderd haar recht om reeds gemaakte kosten en schade ten gevolge van gederfde winst op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 7 Het nemen van monsters

7.1 Van elk ter be- en verwerking aangeboden zaken is gebruiker gerechtigd op kosten van opdrachtgever minstens 2 monsters te nemen alvorens opslag plaatsvindt;
7.2 Indien meningsverschillen omtrent de kwaliteit van de aangevoerde zaken ontstaan, zijn de door gebruiker genomen monsters en de daarop door gebruiker gepleegde analyse bindend;
7.3 De informatie die wordt verkregen op basis van de genomen monsters kan gebruiker gebruiken als basis voor de berekening van de haar toekomende vergoeding;
7.4 Indien opdrachtgever tijdig aan gebruiker kenbaar maakt bij het nemen van de monsters aanwezig te willen zijn, is hij of een door hem aangewezen persoon daartoe gerechtigd.

Artikel 8 Opslag

8.1 Indien bepaalde zaken een bijzondere opslag vereisen, moet opdrachtgever hiervan vooraf schriftelijk mededeling hebben gedaan, bij gebreke waarvan gebruiker niet aansprakelijk zal zijn voor verlies en/of schade ten gevolge van onjuiste opslag;
8.2 De aan de bijzondere opslagwijze verbonden kosten zijn geheel voor rekening van opdrachtgever;
8.3 Kwaliteits- of kwantiteitsverlies ontstaan door langdurige opslag, komen voor rekening en risico van opdrachtgever;
8.4 Opslagkosten worden in volle maanden berekend, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.

Artikel 9 Andere be- en verwerking

9.1 Indien bepaalde zaken een bijzondere bewerking vereisen, moet opdrachtgever hiervan vooraf schriftelijk mededeling hebben gedaan, bij gebreke waarvan gebruiker nooit aansprakelijk zal zijn voor verlies en/of schade tengevolge van eventuele gebrekkige be- en verwerking;
9.2 De aan de bijzondere be- en verwerking verbonden kosten zijn geheel voor rekening van opdrachtgever;
9.3 Het aan het be- en verwerkingsproces inherente kwantiteitsverlies is niet voor rekening en risico van gebruiker;

Artikel 10 Verpakking

10.1 Verpakkingsmateriaal wordt door opdrachtgever franco aan gebruiker geleverd, tenzij partijen anders zijn overeengekomen;
10.2 Indien is afgesproken dat gebruiker zelf voor verpakkingsmaterialen zorgdraagt, worden de kosten hiervan met toeslag aan opdrachtgever doorberekend. Ditzelfde geldt voor alle andere extra verpakkingswerkzaamheden en daarmee samenhangende kosten die moeten worden gemaakt;
10.3 Indien de afgeleverde zaken een bijzondere verpakking en/of verpakkingstechniek vereisen, dient opdrachtgever dit tijdig ter kennis van gebruiker te brengen, bij gebreke waarvan gebruiker nooit aansprakelijk zal zijn voor verlies en/of schade ten gevolge van eventueel gebrekkige verpakking.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 Alle opslag, verpakking, be- en verwerking geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever, tenzij opdrachtgever bewijst dat de schade aan het geleverde veroorzaakt is door opzet of grove schuld van gebruiker;
11.2 Voorzover fouten in het be- en verwerkingsproces aan opzet of grove schuld van gebruiker te wijten zijn, is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot de door de assuradeur van gebruiker te verstrekken maximale uitkering, althans de be- en verwerkingsprijs. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade en andere gevolgschade;
11.3 Eventuele schadeclaims dienen onverwijld na het ontstaan van de schade schriftelijk bij gebruiker te worden ingediend;
11.4 Opdrachtgever zal gebruiker volledig schadeloos stellen voor alle schade die ontstaat door de aanwezigheid, het gebruiken, het aan- en afvoeren, het be- en verwerken van zaken van opdrachtgever, tenzij opdrachtgever bewijst dat de schade veroorzaakt is door een verkeerde behandeling bij gebruiker;
11.5 Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor alle vorderingen van derden jegens gebruiker, verbandhoudende met de door opdrachtgever aan gebruiker toevertrouwde zaken, dan wel met de be- en verwerking van de zaken.

Artikel 12 Overmacht

12.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;
12.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen;
12.3 Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen;
12.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;
12.5 Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

13.1 Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: – opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt; – na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt; – opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
13.2 Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
13.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van gebruiker op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;
13.4 Gebruiker behoudt zich steeds het recht voor schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Annulering

Indien opdrachtgever, nadat een overeenkomst met gebruiker tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de overeengekomen orderprijs (inclusief BTW) als annuleringskosten bij opdrachtgever in rekening gebracht, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

Artikel 15 Retentie en pandrecht

Gebruiker is gerechtigd de zaken die zij van opdrachtgever onder zich heeft onder zich te houden tot opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens gebruiker heeft voldaan, tenzij opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Opdrachtgever verleent een pandrecht aan gebruiker op de aan gebruiker geleverde zaken.

Artikel 16 Prijzen en prijswijzingen

16.1 De door gebruiker gehanteerde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW en eventuele andere heffingen en kosten;
16.2 Indien gebruiker met opdrachtgever een vaste prijs is overeengekomen, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs in de gevallen als hieronder genoemd;
16.3 Prijsstijgingen worden door gebruiker doorberekend, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, opslagkosten, grondstoffen, verpakkingsmateriaal, tarieven van vervoer en/of andere rechten en premies.

Artikel 17 Betaling

17.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op;
17.2 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;
17.3 In geval van liquidatie, faillissement, toelating van opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of surséance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar;
17.4 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 18 Incassokosten

18.1 Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd;
18.2 Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking;
18.3 Gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 19 Garantie

19.1 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap;
19.2 De tussen partijen vooraf bij benadering omschreven be- en verwerkingsverliezen en kwaliteitsverwachtingen zijn door partijen beoogde resultaten waaruit opdrachtgever geen rechten kan doen ontlenen. Gebruiker zal er naar streven deze resultaten te behalen. Indien het uitgevoerde afwijkt van de beoogde resultaten komt dit voor rekening en risico van opdrachtgever;
19.3 Indien het uitgevoerde niet voldoet aan deze garantie, zal gebruiker de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake het gebrek door opdrachtgever, naar keuze van gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt opdrachtgever zich reeds nu op eerste daartoe strekkend verzoek van gebruiker de vervangen zaak aan gebruiker te retourneren en de eigendom aan gebruiker te verschaffen;
19.4 De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek c.q. de afwijking is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het geleverde of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het geleverde niet bestemd is.

Artikel 20 Geschillen

Alle geschillen naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst zullen in eerste instantie worden beslist door de Rechtbank in de vestigingsplaats van gebruiker. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 21 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 22 Deponering

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en omstreken te Utrecht.